سالن همایش ولینگتون

1398 . ولینگتون، نیوزیلند

Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion
Babak Abdolghafari Atelier – Wellington Pavilion

متراژ بنا:
متراژ زمین:
کارفرما:
همکار معمار:
تیم طراحی:
وضعیت:

 

700 متر مربع
1,270 متر مربع
شورای شهر ولینگتون
آقای امیر حبیبی
ناتالی عیشونژادیان
مونا افرازی
فروغ سیدی
فاطمه شهرستانی
آی‌نور علی‌زاده
طرح پیشنهادی