ایران، باغ خور

1402 . هشتگرد، کرج

پردیسی ست پلکانی در سرزمین خور (خور-شید)
کز کرده بر تن کوه؛
آنجا که سرای ایزدان و خدایان است.
کوهها قاب خیال را می بندند
و قامت کشیده شان را ریسمانهایی آویخته از آس-مان استوار ساخته.
روز با خورشیدش بر شب ها ساری
و شب با ماه تابان بر روزها جاری..

Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour

در این فلات، برهوتِ خشکِ بی-آب-ان به سان جهنمی ست با آتش گداخته که دیوان و ددان، مذاب در کام او می ریزند.در آن دم،آسمان شکاف می خورد و با دو جویبار، دو تحفه را به لطف آب روان بر زمین به ارمغان می بخشد:

یکی آنکه بذرها از زمین سر برون می آورند، نهال می شوند، نهال ها درخت و درختان بوستان و بوستان، سایه سار می سازد و آن دیگری آب و خاک درهم آغشته می شوند،خشت و گل پدید می آید؛ گِل بر گِل سوار می شود و دیو-ار زاده می شود و دیوار هم به سان درخت سایه می زاید.

پس خیال باشیدن در ظّلِ برین به یمن «دار» و «دیوار» مهر و موم می شود.

Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour

زم-ین به چهار طبقه سهم می شود.

آب به سان برکه ای, چهار صفه پلکانی را با رگه های نحیفش طراوت می بخشد و در نهایت به کانون رانده و رام می شود. تلألؤ آب، راز اعلاء را از خاطرِ زدوده شده پدیدار می سازد.سرّی گشوده می شود و آن هنگام سروی واژگون که ریشه در آسمان دارد، چتر شاخسارش را به سان طاووسی در چهار لایه بر چهار صفه باغ می گسترد.

Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour

از میان شاخسار سرو واژگون، دو کوشکِ خاکی بیرون می جهد..آنها روبری هم ایستاده اند،گویی در این خرده جهان باغ، نمایندگان انگره مینو و سپنتا مینو اند تا با هم مراتب توحید نزد اهورامزدا را به جا آورند.و باز در آن بلندی؛ کوشکِ بالا، از خود دو اشکوب رخ می نماید:

Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour

اشکوب زیرین به مرام نیک مردان پهلوی، انسان را در مواجه با معنای باغ هم دوش نیاکانش، قبض شده در زهدان زمین، به درون خود رجعت می‌دهد.

و اشکوب بالا به طریقت حکمای اسلامی، او را به مشاهده مبسوط مظاهر بیرونی الله فرا می خواند؛ هشتی ای مبسوط به چهار جهت عالم!

Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour

اینک باغ او،به مفهوم «پارادئزا»بر روی زمین گداخته، بهشت ش هست و «وهشت ايراني»، به مثابه فرشي گسترده شده هنگامه ای می سازد و در آن سو اوست در مرکز ثقل باغ، سوار بر تخت سنگي،به مثابه شاهي شاهد ضیافت صور خیال

 

 
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour
Babak Abdolghafari Atelier – Bagh-e Khour

متراژ بنا:
متراژ زمین:
کارفرما:
تیم طراحی:

طراح داخلی:
رندرینگ:
همیار تصویرسازی:
سازه:
مکانیکال/الکتریکال:
وضعیت:

530 متر مربع
150 متر مربع
آقای پرویز فلاحتکار
ناتالی عیشونژادیان
کیانوش شیدایی
مونا افرازی
فروغ سیدی
ناتالی عیشونژادیان
پیمان یداللهی
ایرج لطیفی
خاکبرداری/خاکریزی