فرم اکتشافی

ایروان، ارمنستان

همکاری با خانم نارینه میرزائیان
فرانک گری و همکاران، لوس آنجلس
موسسه تکنولوژی‌های خلاقانه تومو سنتر
شهریور 1392

Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form
Babak Abdolghafari Atelier – Exploratory Form