ایران، خانه‌باغ تالش

1402 . تالش، گیلان

Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House

درب ورودی باز می شود،
با گذر از هشتی وارد باغ می شویم،
هفت ردیف ستون سایه های سرو به استقبالمان می آید که تا دم درب بنا همراهی مان کنند.

اتفاقات درون خانه بیشتر شبیه یک غار تو در تو ست، تو گویی همواره یک فضای کشف نشده درونش، هنوز باقی مانده.

 

Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House

در ایوان پشت، رو به باغ اصلی در کنار حوض آب می ایستیم،در تقارن آن سوی باغ، آتشدانی ست که انگار از قرن ها پیش نابجا باقی مانده. نزدیک می شویم.

بر روی دیوارهای آجری ش بوی خاکستر آتش و خاک و نم بارون شنیده می شود؛ کمی ضعیف است…

Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House

باقی قصه کمی آنطرف تر,
در تکه کاغذی آب خورده و چروک،
بر روی نیمکت چوبیِ
زیر تک درخت بیدمجنون
کنار برکه
رها مانده…

شاید تکمیل این قصه را روزی الینا،
دخترک خیالپرداز و مهربان صاحبخانه
گردن بگیرد.

Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House

مظروف:
تمام ظرف فضایی ممکن, از سویی به هندسه تحمیل شده دیوارهای حصار و همچنین جانمایی تحمیل شده مجاز برای ساخت در قسمت ورودی فشرده زمین و از سویی دیگر حداکثر سطح اشغال درخواستی کارفرما محدود شده که جمیع سه عامل, چالش نخست رارقم می زنند.

تراشه:
به کمک تراشه مثلثی,در وحله اول مظروف فضایی از هندسه ذوزنقه به دو مکعب تراشیده بدل شده که به موجب این امر تمام روند طراحی-ساخت انتظام می یابد و در مرحله بعدی هسته ای ایوان وار در تقارن چشم انداز باغ اصلی(پشت) و در میان دو مکعب جانمایی شده است.

ریزش:
تعمداً، با لحاظ کشیدگی شرقی-غربی بنا رو به جبهه جنوبی, امکان جذب بیشترین نور -گرمای آفتاب زمستانی ممکن شده و سرآخر , مکعب جنوبی به سمت زمین بطور پلکانی فرو ریخته تا امکان نفوذ نور به ایوان (هسته مرکزی) و مکعب شمالی امکان پذیر گردد.

Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House
Babak Abdolghafari Atelier – Talesh Garden House

متراژ بنا:
متراژ زمین:
کارفرما:
تیم طراحی:
طراح داخلی:
رندرینگ/داخلی:
رندرینگ/خارجی:
همیار تصویرسازی:
سازه:
الکتریکال:
مکانیکال:
مجری:
وضعیت:

2500 متر مربع
1000 متر مربع
آقای فرشید زارعی
سازا نیک فال آذر
مونا افرازی
یاشار خزائی
محسن حمزه لویی
انیسا مطهر
مشی امیدی
آرش بابازاده
ابراهیم امینی
سامان لطیفی
در حال ساخت