پارامتریک دیزاین و تکنولوژی تری-دی پرینتر

ایروان، ارمنستان

موسسه تکنولوژی‌های خلاقانه تومو سنتر
تیر 1391

Babak Abdolghafari Atelier – 3D Printing & Parametric Design
Babak Abdolghafari Atelier – 3D Printing & Parametric Design
Babak Abdolghafari Atelier – 3D Printing & Parametric Design
Babak Abdolghafari Atelier – 3D Printing & Parametric Design
Babak Abdolghafari Atelier – 3D Printing & Parametric Design
Babak Abdolghafari Atelier – 3D Printing & Parametric Design
Babak Abdolghafari Atelier – 3D Printing & Parametric Design
Babak Abdolghafari Atelier – 3D Printing & Parametric Design