ایران / خانه کنده سر

1400 . روستای ساحلی کنده سر، تالش

Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa

در منطقه گيلان، از سويي محاصره جريان هواي مرطوب مديترانه بواسطه کوه هاي البرز و ممانعت از حرکت آن به سمت مناطق مرکزي و در سويي ديگر رطوبت ناشي از تبخير درياي کاسپين، توده عظيمي از رطوبت را بر پيکره جلگه هايي سرسبز فرودآورده که اساسي ترين چالش ساخت و آبادي، ستيز معماري با آب يا به زباني رطوبت هست.

Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa

در نتيجه پاسخ انسان بومي به اين اکوسيستم طبيعي، عناصر معماري به ترتيب: سقف شيبدار، سکو و ايوان، شالوده کلان و انتزاع کلي يک خانه شمالي را رقم مي زند.

در بين اين عناصر، سقف شيبدار؛ راوي صريح جغرافياي پروژه و شماي نشانه وار بناست که بطور يک اصل ريخت شناختي پيش فرض شروع طراحي اين پروژه بوده است.

Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa

بن-بست

در روستاهای شمالی سازماندهی فضایی محیط زندگی در ارتباط با محیط کار، مشابه ساختار کلی مرسوم است یعنی خانه های مسکونی در کانون و مزارع کار در اطراف که با نظر به دلیل اقلیمی، البته در این منطقه بافت بین بناها هم نامنظم و هم متراکم تر از سایر اقلیم ها می باشد.

از سویی با توجه به مهاجرت معکوس شهر به روستاها، هسته مسکونی از حاشیه بیرونی شروع به گسترش می کند که عامل مستتر مدام در این بین، نوع اصابت آبادی با سبزینگی و به تعبیری شالیزارهای برنج است..

بن بست درشهر، گذری ست منتهی به یک دیوار سیمانی ولی بن بست در اتمسفر مذکور شریانی ست منتهی به شالیزار. بن بست در این خوانش به مثابه دروازه ایست باز که تو را به انتهای باغ بهشت فرا می خواند.

این تجربه شاعرانه از کوچه های روستاهای شمالی می تواند کافی باشد تا قدری بر مکث روی لغت -بن بست- دوام بیاوریم!

Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa

مرز

در بین گذاره های مختلف اثرگذار در شکل گيري این بنا، قرارگیری سایت در مختصات محلی، نیروی محرکه اصلی محسوب می شود؛
پروژه در منتهای حدآبادی، انتهای کوچه ای بن بست و در همجواری سه جانبه با شالیزار می باشد، بنا عملاً آخرین عاملِ فعالِ آبادی ست در مرز با سبزینگی.

بعنوان ایده - این وضعیت مرزگونه ستیز آبادی با طبیعت- درون جلد پروژه هم نفوذ کرده و آن را دو تکه ساخته است؛ بگونه ای که:
تکه سفید امتدادِ همگنِ آبادی ست و
تکه سبز راویِ همگونِ شالیزار ها!

Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Kandesar Villa

متراژ بنا:
متراژ زمین:
کارفرما:
تیم طراحی:


طراح داخلی:
رندرینگ:
موشن گرافیک:
پیمانکار:
سازه:
مکانیکال/الکتریکال:
وضعیت:

420 متر مربع
266 متر مربع
آقای سامان لطیفی
فائزه کلهر
نگین موسوی
کیانوش شیدایی
مونا افرازی
فروغ سیدی
نادیا اسکندری
محمد محمدپناه
پیمان یداللهی
ایرج لطیفی
در حال ساخت