ایران، ویلای آبکناز

1400 . انزلی، آبکنار

Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa

در منطقه گيلان، از سويي محاصره جريان هواي مرطوب مديترانه بواسطه کوه هاي البرز و ممانعت از حرکت آن به سمت مناطق مرکزي و در سويي ديگر رطوبت ناشي از تبخير درياي کاسپين، توده عظيمي از رطوبت را بر پيکره جلگه هايي سرسبز فرودآورده که اساسي ترين چالش ساخت و آبادي، ستيز معماري با آب يا به زباني رطوبت هست.

در نتيجه پاسخ انسان بومي به اين اکوسيستم طبيعي، عناصر معماري به ترتيب: سقف شيبدار، سکو و ايوان، شالوده کلان و انتزاع کلي يک خانه شمالي را رقم مي زند.

در بين اين عناصر، سقف شيبدار؛ راوي صريح جغرافياي پروژه و شماي نشانه وار بناست.

Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa

روند شکل گيري بنا برآيند دو سوال زير است:

  1. کارفرما کيست؟
  2. کارفرما چه مي خواهد؟
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa

برنامه دوگانه:

کارفرما يک زوج بازنشسته + تنها فرزند جوان که بدنه کلي خواسته ها و نيازهاي متضادشان با توجه به تمايز ميان دو نسل، برنامه درخواستي را دوشقه کرده که گنجاندن دو برنامه در يک جسم واحد و همگون چالش ابتدايي بود. دو برنامه ناهمگون - از نظر کارفرما(والدين) بنا خانه اي ست براي آرميدن و از نظر کارفرما(فرزند) بنا ويلايي ست براي تفريح و مهماني

Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa

ترجمان فيزيکي دو برنامه، دو خانه به شکل کاملا بدوي اش است؛ به مانند خانه در نقاشي کودکان بام مثلثي در بالا و بدنه مربعي در پايين در طبقه همکف دو مربع بگونه اي در هم هضم شده اند که گويي مرز بين دو خانه زدوده و در نتيجه واحد شده اند.

Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa

در طبقه فوقاني، دو ماهيت فضايي متناقض پر(اتاق پدر) و خالي (ايوان مسقف باز مورد نظر فرزند) و تامين عدم دسترسي شان به يکديگر مطرح شد که محصول آن دو مثلث همسان در نگاره بنا متجلي شده است.

تو گويي دو خانه بر يکديگر تکيه کرده اند.

Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa

ابتدا باغ و سپس خانه:

کارفرما از ابتدا تاکيد به اين امر داشت که باغ حتي از خانه برايشان مهمتر هست.

بنابرين آنچه پنهان ولي مهم بنظر مي رسد اين است که جز خانه عامل تعيين کننده مهم ديگر يعني باغ مطرح مي شود..بنابراين در سرزمين ذهني اين خانواده،
پروژه ديالگوي ست بين دو نيروي باغ و بنا که خيلي روشن، باغ نيروي غالب است.

Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa

با نظر به اين توجه ويژه به باغ نزد کارفرما، خانه بواسطه تسليم و پذيرش، نيروي باغ را به درون خود فرا مي خواند و به مثابه خميري نرم، شکلي مقعر و مغلوب به خود گرفته است. آنچه در اين گفتمان دستاورد جالب توجهي بنظر مي رسد اين است که همين تسليم خانه در مقابل نيروي غالب باغ باعث شده که در نهايت نتيجه معکوس شود و اين ستيز به نفع خانه تمام شود؛

تقعر خفيف فرم بيروني به جهت تجربه جديد اما آشنا، توجه مخاطب را بطور ويژه جلب مي کند و فرم دروني، با جهت گيري پانوراميک ش،
تمام فضاهاي داخلي را رو به باغ چرخانده؛
باغي که بهشت کوچک اين خانه است براي صاحبان ش!

Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa
Babak Abdolghafari Atelier – Abkenar Villa

متراژ بنا:
متراژ زمین:
کارفرما:
تیم طراحی:

طراح داخلی:
همیار تصویرسازی:
رندرینگ/داخلی:
رندرینگ/خارجی:
سازه:
مکانیکال/الکتریکال:
وضعیت:

1050 متر مربع
188 متر مربع
آقای جهان پهلوانی
ناتالی عیشونژادیان
مژگان مرادی
مونا افرازی
راشین حسینی
فروغ سیدی
محسن حمزه لوئی
رضا شیخی
ایرج لطیفی
در حال ساخت