مطالعات ‌هندسه اسلامی

ایروان، ارمنستان

دانشگاه معماری پلی تکنیک یروان استیت
تیر 1391

Babak Abdolghafari Atelier – Islamic Exploratories
Babak Abdolghafari Atelier – Islamic Exploratories
Babak Abdolghafari Atelier – Islamic Exploratories
Babak Abdolghafari Atelier – Islamic Exploratories
Babak Abdolghafari Atelier – Islamic Exploratories
Babak Abdolghafari Atelier – Islamic Exploratories