جوایز

شخصی

هنر معماری، یازدهمین جایزه بین المللی طراحی

|

2A Continental Architectural Awards 2023

|

Golden Trezzini Awards 2023

|

Golden Trezzini Awards 2023

|

Golden Trezzini Awards 2023

|

Golden Trezzini Awards 2023

|

Golden Trezzini Awards 2023
|
WA Awards 42nd cycle

|

NON Architcture Award

|

2A Continental Architectural Awards 2021
|
2A Continental Architectural Awards 2021

|

همکاری

جایزه معمار

|

ساختمان اداری سرو
همکاری: دفتر معماری تموز
تهران، ایران . 1400

جایزه معمار

|

بازار چارسو
همکار: آقای محمد مجیدی
تهران، ایران . 1391

Architizer A+Awards, Winner

|

ساختمان ادری ترمه
همکار: آقای فرشاد مهدیزاده
همدان، ایران . 1390