رویداد "SUN 02"

تهران، ایران

نگاهی متفاوت به آثار 12معمار منتخب
برگزار کننده: نشریه هنری SUN
مکان: تهران، باشگاه انقلاب، مجموعه راگادید
تاریخ: 25 خرداد 1402

Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02
Babak Abdolghafari Atelier – Sun Event 02